ISO 9001, 14001 & 27001
Sinds 1974 de beste service
Trotse leverancier van
4.5 Beoordeling
Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nou ja! Wat goed dat je dit document leest. Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zakendoet met Nou. Op deze pagina tref je dan ook de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden van Nou aan. Nou biedt een scala aan slimme software en productieve printers, scanners en plotters én oplossingen voor documentprocessen. Met een sterk aanbod van producten, software en services ondersteunen we sneller, slimmer en veiliger werken en zo de groei van jouw organisatie.

Algemene voorwaarden zonder kleine lettertjes

Een van onze drijfveren is persoonlijke aandacht. Deze algemene voorwaarden zijn daarom eerlijk en transparant. Nou gaat uit van een win-win situatie. We zorgen voor jou én onszelf. Ze zijn bovendien duidelijk, zonder onnodig moeilijke woorden. Ja, het is veel om te lezen. Dat geven we toe. Maar we hebben ook veel te geven! Heb jij bovendien het talent om wetteksten te lezen? Speciaal voor jou hebben we, waar nodig, de van toepassing zijnde artikelen genoemd. Verder lees je ook onder welke voorwaarden en welk serviceniveau Nou haar diensten en/of producten levert. Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘klant’ of ‘opdrachtgever’ in de jij-vorm te schrijven. Dit leest wel zo makkelijk. Uit ervaring weten we hoe belangrijk duidelijke communicatie is. Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen aan jouw contactpersoon van Nou.

Met dit in ons achterhoofd gaan wij ervan uit dat een helder begrip van onze voorwaarden zal bijdragen aan een prettige samenwerking.

Hartelijke groet,

Team Nou

De algemene voorwaarden zijn overzichtelijk ingedeeld in de volgende vier hoofdstukken:

Hoofdstuk I  :  Algemene Bepalingen

Hoofdstuk II : Aanvullende Bepalingen inzake Serviceovereenkomsten

Hoofdstuk III : Aanvullende Bepalingen inzake Huurovereenkomsten

Hoofdstuk IV : Aanvullende Bepalingen inzake IT-Netwerkinstallatie en Consultancy

Onze bedrijfsgegevens

Nou
Lange Amerikaweg 102
7332 BR Apeldoorn
KvK-nummer: 05074640

Contact
055-4561234
administratie@nou.nl
nou.nl

Hoofdstuk I – Algemene Bepalingen
Versie januari 2024

 Artikel 1. Definities

Juridische taal is over het algemeen ingewikkeld. Daarom worden onderstaand de begrippen toegelicht die je in dit document kunt tegenkomen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

a.            Acceptatie
Het accepteren van Producten door jou, in overeenstemming met de Overeenkomst.

b.            Acceptatiecertificaat
Dit is de schriftelijke mededeling van acceptatie die door Nou aan organisaties wordt afgegeven en namens jouw organisatie is ondertekend.

c.            Acceptatietest
Een of alle testen beschreven in de Specificaties die uitgevoerd dienen te worden om aan te tonen dat Producten in belangrijke mate voldoen aan Technische eisen.

d.            Afdruk
Een Afdruk is een kopie, print, scan of plot.

e.            AVG
Dit is voluit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de privacywetgeving, die van kracht is per 25 mei 2018. Deze Verordening regelt alles over het mogen verwerken van persoonsgegevens. Deze Verordening geldt in de gehele Europese Unie (wordt daar GDPR genoemd) en is de opvolger van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

f.             Bevoegd Vertegenwoordiger
Wie namens een bedrijf contracten mag ondertekenen verschilt per rechtsvorm. Tekenbevoegd zijn normaal gesproken de eigenaar van een eenmanszaak, vennoten en maten van personenvennootschappen, bestuurders van rechtspersonen en gevolmachtigden. In het handelsregister vind je terug wie bevoegd zijn om te ondertekenen.

g.            BW
Het Burgerlijk Wetboek.

h.            Dienst(en)
De diverse diensten die door Nou aan jou worden geleverd en waaronder mede worden
begrepen:

 • onderhoud;

 • ondersteuning ter plaatse;

 • telefonische helpdesk en andere externe ondersteuning;

 • consultancy;

 • projectbeheer;

 • opleiding- en installatiediensten en tot slot;

 • diensten die worden beschreven in een Overeenkomst.

i. Directe schade
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)     de schade aan apparatuur, waaronder materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en de materiële schade aan andere eigendommen van medewerkers van jouw organisatie en/of derden;

b)     kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur ter beperking c.q. herstel van directe schade;

c)      redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;

d)     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

j. Hardware
Alle Nou hardware die door Nou aan jou moet worden geleverd en die wordt beschreven in de Overeenkomst.

k. Huurovereenkomst
Zo wordt het genoemd wanneer je tegen een periodieke Vergoeding (oftewel de huur) een Product ter beschikking gesteld krijgt door Nou en dit in de Overeenkomst is vastgelegd.

l. Indirecte schade
Dit betreft alle andere schade dan de directe schade, waaronder - echter niet beperkt tot - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade.

m. Intellectuele Eigendomsrechten (afkorting I.E.)
Dit zijn alle unieke rechten die

          i.            Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank- en persoonlijkheidsrechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden uit de registraties en aanvragen tot registratie van een van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verband houdende rechten en

        ii.            Alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.

n. Kantooruren
Nou is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00.

o. Klant
Een klant is een afnemer en goed of dienst van een leverancier. In principe is het zo dat hier betaling tegenover staat.

p. Leaseovereenkomst
Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker of lessor een goed aankoopt en dit gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of lessee. De lessor blijft in alle gevallen juridisch eigenaar van de geleasete goederen.

q. Overeenkomst
Dit houdt in:

o    iedere overeenkomst die tussen jou en Nou tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede

o    alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden en de eventuele Specificaties, die een onlosmakelijk deel uitmaken van iedere Overeenkomst.

r. Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is naar een (geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke) persoon, zoals bijvoorbeeld een naam, geboortedatum of emailadres. De juridische beschrijving kun je vinden in artikel 4 van de AVG.

s. Producten
Alle goederen zoals (rand-)apparatuur, Hardware, Software, toner en reserveonderdelen, die onderwerp van een Overeenkomst kunnen zijn.

t. Responsetijd
De responstijd betreft de gemiddelde reactietijd van acht (8) Kantooruren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

u. Service Level
Dit zijn de kwaliteitsnormen die je mag verwachten van de Dienst(en) die schriftelijk is/zijn overeengekomen.

v. Serviceovereenkomst
De Overeenkomst met Nou voor de aan jouw organisatie te verrichten Service.

w. Software
Alle software die door Nou (of door Nou geleverde software van derden) aan jouw organisatie moet worden geleverd en die is beschreven in de Overeenkomst.

x. Specificaties
Dit zijn afzonderlijke bijlagen gehecht aan de Overeenkomst die een beschrijving geven van:

 • de Diensten en/of Producten die door Nou moeten worden geleverd; en/of

 • Technische Eisen; en/of

 • de Acceptatietesten; en/of

 • de overeengekomen Service Levels.

y. Technische Eisen
De eventueel overeengekomen technische eisen die jouw organisatie stelt aan Producten en/of Diensten.

z. Tellertik
Onder tellertik wordt verstaan een Afdruk in zwart-wit of kleur. Een tellertik komt tot stand door een Afdruk en/of het gebruik van software die een tellertik genereert.

aa. Vergoedingen
Alle vergoedingen die door jouw organisatie op grond van de Overeenkomst aan Nou moeten worden betaald. Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Nou geldende omstandigheden. Denk hierbij aan onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Nou worden geheven c.q. door derden ten laste van Nou worden gebracht.

bb. Verbruiksmaterialen
Alle materialen die bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Producten worden verbruikt, zoals nietjes, toners, starters, cartridges etc.

cc. Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.

dd. Werkdagen
Een werkdag is een dag niet zijnde:

 • een zaterdag, zondag of nationale feestdag in Nederland, dan wel

 • een voor Nou geldende roostervrije dag.

ee. Werkomgeving
De koppeling van jouw informatietechnologie-, telecommunicatie- en andere relevante infrastructuur (hieronder mede begrepen internetaansluitingen alsmede de aansluitingen van telecomaanbieders), aan de Producten en/of Diensten die door Nou worden geleverd.

ff. Wijziging
Elke wijziging of aanpassing van de Producten en/of de Diensten, Vergoedingen, een Overeenkomst of anderszins, zoals dit door partijen schriftelijk is overeengekomen in overeenstemming met artikel 43.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen jou en Nou. Mochten er per ongeluk tegenstrijdigheden in de teksten zijn geslopen, dan gaat hetgeen geregeld is in de Hoofdstukken II, III en IV voor op Hoofdstuk I.

De toepasselijkheid van jouw eventuele inkoopvoorwaarden, specifieke voorwaarden, bedingen of andere voorwaarden worden door Nou van de hand gewezen.

Als we samen tot een wijzigingen in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden komen, dan leggen we dit schriftelijk vast in een zogenaamd addendum. Dit addendum wordt aan de bestaande Overeenkomst en/of Voorwaarden toegevoegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

Als Nou een aanbieding, aanbod, offerte of (prijs-)opgave geeft, dan is dit een uitnodiging tot het plaatsen van een order van jouw zijde.

Vervolgens komt de Overeenkomst tot stand wanneer je de order plaatst en deze door een Bevoegd Vertegenwoordiger van Nou schriftelijk is aanvaard dan wel is bevestigd.

Het komt voor, dat wij bij onze offerte bescheiden voegen of dat zij daarvan deel uitmaken (zoals onder meer begrotingen, planningen, catalogi, specificaties en dergelijke). Deze bescheiden zijn enkel bestemd voor jou. Als je deze wilt delen of verveelvoudigen, heb je hiervoor onze toestemming nodig.

Artikel 4. Vergoedingen

Voor de Dienst en/of het Product ben je een Vergoeding verschuldigd. De door Nou opgegeven Vergoeding is uitgedrukt in euro's en is exclusief Btw. Als dit anders is, zullen wij dit altijd vermelden.

Nou werkt met automatische incasso’s. Mocht je ertoe besluiten geen automatische incasso af te geven, dan rekenen wij administratiekosten. Deze kosten bedragen € 25,00 per factuur (excl. BTW) tenzij anders is overeengekomen.

Nou kan altijd prijswijzigingen en/of indexatie aan jou doorvoeren. Deze zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum worden medegedeeld.

De volgende kosten brengt Nou afzonderlijk in rekening:

 • noodzakelijk transport, de verzekering daarvan en

 • kosten van eventuele op verzoek van jou verrichte aflever-. installatie-, implementatie- en/of instructie werkzaamheden en/of

 • de voor installatie te treffen voorzieningen, alsmede

 • de van overheidswege opgelegde heffingen waaronder doch niet beperkt tot milieuheffingen en reprorechten.

 • kosten voor het retourneren van apparatuur en het verwijderen van alle gebruiksgegevens

Artikel 5. Termijnen

Alle door Nou vermelde termijnen worden naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen zijn indicatief. Dit geldt ook indien Producten niet of niet meer verkrijgbaar blijken te zijn conform de gewenste Specificaties, functies enzovoorts. Dit geeft je helaas geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de Overeenkomst.

Indien Nou voor de aflevertermijn gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft van jou, gaat de afleveringstermijn pas in op de dag waarop alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Nou.

Nou kan naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in gedeelten uitvoeren en daarvan betaling verlangen. In het geval van deelleveranciers worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke Overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6. Aflevering en risico

De Producten worden bezorgd en ter beschikking gesteld op het met jou overeengekomen afleveradres en de overeengekomen plaats. Hebben wij hierover niets afgesproken, dan vindt levering plaats bij het magazijn van Nou.

Beoordeel en bekijk de Producten meteen goed. Na de aflevering/bezorging gaat het risico voor beschadiging of verlies van de Producten over op jou.

Als je de Producten niet of niet tijdig afneemt, dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Nou kan in dat geval de Producten voor jouw rekening en risico opslaan of deze aan een derde partij verkopen.

Je bent (bij wege van schadevergoeding) de koopsom vermeerderd met de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering verschuldigd. Als er sprake is van verkoop aan een derde dan wordt dit bedrag verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.

Artikel 7. Eigendomsbehoud en voorbehoud van rechten

Het eigendom van de Producten gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas over op jou nadat je aan alle verplichtingen hebt voldaan. Het gaat om de verplichtingen die je verschuldigd bent of zal worden uit de Overeenkomst met Nou.

Als er sprake is van (Gebruiks-)rechten, dan worden deze steeds aan jou verleend onder de voorwaarde dat je de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Zolang Nou eigenaar is van de Producten, kun je enkel gebruik maken van de Producten. Dat betekent dat je deze dus niet kunt verhuren, in gebruik geven, uitlenen of aan derden geven. Ook vervreemden, verpanden of op welke manier dan ook bezwaren is niet toegestaan.

Mocht je als wederverkoper een bedrijf uitoefenen, waarbij het verkopen en/of verhuren van het geleverde doel is, in welk geval je tot zodanig verkopen en/of verhuren gerechtigd bent, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Zorg dat je dit wel uitdrukkelijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan Nou mededeelt.

Ook is het zo dat zolang Nou eigenaar is van de Producten, je Nou onmiddellijk op de hoogte brengt als een derde-partij voornemens is ten opzichte van de Producten rechten te doen gelden of maatregelen te treffen. Op verzoek van Nou laat je Nou altijd weten waar de Producten zich bevinden.

Mocht het nou zo zijn dat er op de Producten beslag wordt gelegd of er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement, dan zal je de bewindvoerder of de curator meteen informeren (en zo nodig aantonen) dat het eigendomsrecht van Nou is. Nou gaat ervan uit dat je van de hiervoor genoemde omstandigheden het liefst meteen, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat de betreffende omstandigheid zich heeft voorgedaan, Nou in kennis stelt.

Ook verwachten wij van je dat je ervoor instaat dat je alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat een beslag op de Producten, die de eigendom zijn van Nou, onmiddellijk wordt opgeheven.

Nou kan, ter bescherming van haar rechten, alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen treffen. De kosten van deze maatregelen die je op eerste verzoek meteen zult voldoen, zijn voor jouw rekening. Dit is anders wanneer de aanleiding tot die maatregelen uitsluitend aan Nou is toe te rekenen.

Nou kan altijd reeds geleverde, doch niet (volledig) betaalde Producten terugvorderen. Je verleent Nou hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten te betreden. Nou zal dan uiteraard de door jou ter zake van de betreffende Producten reeds betaalde bedragen (na aftrek van de door Nou gemaakte kosten waaronder begrepen transport-, installatie- en afschrijvingskosten) terugbetalen.

Artikel 8. Inspectie en klachten

Inspecteer de Producten nauwkeurig en onmiddellijk na aankomst op het afleveradres. Of als dit eerder is, na ontvangst door jezelf of door een in jouw opdracht handelende derde.

Want mocht je een klacht hebben of een direct waarneembaar gebrek over de Producten, dan verwachten wij van je dat je dit onmiddellijk na constatering - maar in ieder geval uiterlijk binnen vijf Werkdagen na aflevering - schriftelijk aan Nou meldt. Sterker nog, na deze termijn vervalt je recht. De artikelen 89 van Boek 6 BW en 23 van Boek 7 BW zijn niet van toepassing.

Als het om Gebreken gaat die je redelijkerwijs niet binnen voornoemde gestelde termijn had kunnen constateren, meld deze dan alsnog schriftelijk en onmiddellijk na constatering maar in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na aflevering. Ook hier geldt dat je rechten vervallen buiten deze termijn. De artikelen 89 van Boek 6 BW1 en 23 van Boek 7 BW2 zijn ook hier niet van toepassing.

In geval van klachten over gebreken zal je Nou zo volledig mogelijk informeren over de aard en de omvang van de tekortkoming.

Na het constateren van de klacht of het gebrek staak je de installatie en/of het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk. Dit is namelijk zeer belangrijk ter voorkoming van (verdere) schade. In deze gevallen kun je Producten alleen retourneren als Nou daarmee heeft ingestemd. Eventuele redelijke kosten van retour zijn voor onze rekening, mits je tijdig, correct en terecht hebt gereclameerd.

Mocht je om welke reden dan ook bovenstaande niet in acht nemen, dan kun je Nou niet aansprakelijk houden in geval van het betreffende gebrek.

Artikel 9. Garanties en verplichtingen van Nou

Je mag van Nou verwachten dat de Diensten en/of Producten worden geleverd in overeenstemming met wat we samen hierover hebben afgesproken.

Nou zal haar werkzaamheden en de Diensten verrichten met redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid. Er geldt een inspanningsverplichting. Indien er sprake is van levering door Nou van Producten van derden, dan kan Nou geen garantie bieden. Althans, in ieder geval geldt dat Nou enkel garantie kan geven tot waarop Nou, ten opzichte van de betreffende derde, aanspraak kan maken.

Mochten de Producten onverhoopt niet voldoen aan wat wij hierover zijn overeengekomen en je hebt dit genoegzaam aangetoond, dan heeft Nou de volgende keuzes:

 • Kosteloze vervanging van de Producten, of

 • De betreffende Producten (Iaten) herstellen, of

 • Jou de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking stellen, tenzij de kosten voor reparatie niet opwegen tegen het verstrekken van een nieuw product.

Voorwaarde is wel dat je tijdig, correct en conform de bepalingen van artikel 8 hebt gereclameerd.

Wanneer Nou heeft voldaan aan de verplichting, en een van de hiervoor genoemde keuzes heeft uitgevoerd, dan is Nou tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

Voor reparaties of separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van dertig dagen. Dit wordt gerekend vanaf de datum van reparatie dan wel aflevering van de betreffende onderdelen.

Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen:

a)     indien er sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van de Producten dan wel aanpassingen c.q. herstel werkzaamheden, verricht door jou dan wel derden, zonder schriftelijke toestemming van Nou;

b)     bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Product bedoeld of geschikt is of bij overmatig gebruik, alsmede bij het gebruik van materialen welke niet aan de Specificaties voldoen;

c)      indien sprake is van verhuizing/verplaatsing of herinstallatie van het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nou;

d)     indien je een of meerdere van de in artikel 8 genoemde verplichtingen niet bent nagekomen;

e)      voor zover het gebrek veroorzaakt is door op het Product van buitenaf inwerkende oorzaken (waaronder begrepen storingen in telefoonverbindingen, interfaceproblemen en dergelijke);

f)        als er geen geldige factuur kan worden overgelegd waarop het type en serienummer van het Product vermeld is;

g)     als het Product niet (meer) is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer.

Uitgesloten van de garantie zijn (gebreken aan) Verbruiksmaterialen, glasplaten, snoeren en verbindingskabels, alsmede werkzaamheden die tot het dagelijks onderhoud behoren zoals omschreven in het bedieningsvoorschrift. Deze werkzaamheden zullen op jouw verzoek door Nou tegen de dan geldende Vergoedingen worden verricht.

De in het kader van de garantie benodigde werkzaamheden van de desbetreffende Producten, zullen op de volgende wijze worden verricht:

 • Ter plaatse voor alle machines boven 30 kg.

 • In de repairshop van Nou of bij een door Nou aangewezen derde voor alle machines tot 30 kg. In het laatste geval draag je zorg voor eigen rekening en risico voor verzending naar het door Nou opgegeven adres.

Nou garandeert niet, of is er niet verantwoordelijk voor dat een Product of Producten (geïnstalleerd in de Werkomgeving van jouw organisatie of anderszins), of de verlening van Diensten, ononderbroken en vrij van virussen en fouten plaats zal vinden. Nou is er daarnaast niet verantwoordelijk voor, of garandeert niet dat gebreken in, of onderbrekingen van de Werkomgeving van jouw organisatie worden ontdekt of hersteld. Nou draagt ook geen verantwoording voor het functioneren van Producten in de Hardware- en/of Servicecombinaties van jouw organisatie. Bovenstaande gaat niet op indien anders is overeengekomen in de Specificaties.

Artikel 10. Afwezigheid Specificaties

Indien, om welke reden dan ook, geen Specificaties zijn opgenomen in onze Overeenkomst, garandeert Nou dat:

a)     de geleverde Producten bij juist gebruik, in belangrijke mate zullen beschikken over de functionaliteit als beschreven in de schriftelijke technische specificaties van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering. Nou garandeert ook dat zij in belangrijke mate zullen functioneren op de daarin beschreven wijze; en

b)     de geleverde Diensten zullen worden uitgevoerd met redelijke deskundigheid en

Wanneer er in deze situatie sprake is van een gebrekkig Product/ gebrekkige Producten, dan kun je (enkel) eisen dat Nou:

a)     het gebrekkige Product / de gebrekkige Producten repareert, vervangt, of

b)   de ter zake betaalde Vergoeding terugbetaalt, dan wel

c)      de uitvoering van de betreffende Diensten herhaalt zodat voldaan wordt aan artikel 10.

Dit gebeurt door Nou binnen een redelijke termijn en zonder jou hiervoor kosten in rekening te brengen. De voorwaarde hiervoor is wel dat je Nou binnen een redelijke termijn schriftelijk van het gebrek/de gebreken op de hoogte hebt gesteld. Nou heeft in voornoemde opties a. t/m c. een eigen keuze.

Als alternatief en naar eigen keuze, heeft Nou ook het recht om de betreffende Overeenkomst (of het relevante gedeelte dat betrekking heeft op het betreffende Product/Dienst) te beëindigen. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke mededeling.

Nou zal de betaalde Vergoedingen terugbetalen voor zover die betrekking hebben op

a)     hierdoor getroffen Diensten; of

b)     het gebrekkig Product/ Producten, op voorwaarde dat die Producten onmiddellijk aan Nou zijn teruggestuurd.

Artikel 11. Garanties en verplichtingen

Wij bieden een heleboel garanties, zoals in het vorige artikel te lezen was. Daartegenover worden er ook een aantal zaken verwacht. We vinden het allereerst belangrijk te vermelden dat Nou haar verplichtingen onder de Overeenkomst slechts kan nakomen indien er volledig en tijdig wordt samengewerkt. Wederzijds commitment is nodig en jij erkent dit volledig.

Tenzij wij in de Specificaties anders zijn overeengekomen, heeft jouw organisatie zich geconformeerd om:

a)     alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om jouw Werkomgeving en de Producten te beschermen, zodat de mogelijkheid van verstoring van ondernemingsactiviteiten (als gevolg van storingen, vertragingen, stopzetting of andere gebreken in jouw Werkomgeving en/of de Producten) tot een minimum zijn beperkt;

b)     verantwoordelijk te zijn voor het maken en onderhouden van volledige back-ups van alle bestanden, gegevens en/of programma's. Hieronder wordt mede begrepen de periode voordat Nou Producten en/of Diensten levert. Dit doe je voor zover je dit noodzakelijk acht, van tijd tot tijd en ter reconstructie van al die materialen;

c)      effectieve firewalls en anti-viruscontroles te implementeren en te gebruiken (ook voor e-mails die door jou of door zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers aan Nou worden gestuurd);

d)     effectieve gegevensbescherming en toegangsbeveiligingen te
implementeren en te gebruiken binnen jouw Werkomgeving en de Producten;

e)      ervoor te zorgen dat alle personen betrokken bij de uitvoering van jouw verplichtingen deskundig en behoorlijk zijn opgeleid en onder toezicht staan. Op verzoek van Nou benoem je een contactpersoon die Nou op de hoogte houdt;

f)        voor noodgevallen toereikende herstelplannen te implementeren. Hieronder wordt mede begrepen faciliteiten voor opslag en back-up op een andere locatie, indien nodig;

g)     aan Nou alle informatie ter beschikking te stellen die zij nodig heeft om haar verplichtingen tijdig en efficiënt na te komen; en andere verplichtingen op zich te nemen zoals schriftelijk door partijen overeengekomen.

Je garandeert tevens dat:

a)     je volledig bevoegd bent Overeenkomsten, onder de daarin beschreven voorwaarden, aan te gaan en na te komen;

b)     je het recht hebt op gebruik van software, hardware, systemen, IP-adressen, domeinnamen en andere zaken binnen jouw Werkomgeving. En dat dergelijk gebruik in overeenstemming is met de Voorwaarden dan wel met een relevante licentie of overeenkomst met een derde, waar van toepassing;

c)      het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan met Nou op grond van een Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden of inbreuk maakt op verplichtingen jegens derden;

d)     alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, licenties en andere toestemmingen (die nodig zijn om een Overeenkomst aan te gaan en na te komen) schriftelijk zijn verkregen;

e)      je alle Informatie aan Nou hebt gegeven met betrekking tot huidige en vroegere problemen, die door Nou redelijkerwijs relevant kan worden geacht voor de nakoming van een Overeenkomst. Daaronder wordt mede begrepen problemen met betrekking tot verslechtering van de dienstverlening, problemen binnen jouw Werkomgeving, relaties met andere leveranciers, geschillen, gebruikersproblemen en andere problemen die verband houden met jou of jouw Werkomgeving;

f)        alle informatie, materialen, gegevens en documentatie (die in welke vorm dan ook door of namens hem aan Nou is geleverd) inhoudelijk volledig en juist is. Hieronder wordt mede begrepen IP- of e-mailadressen en domeinnamen;

g)     jouw Werkomgeving voldoet aan alle relevante wetten, regelgeving en verplichte industrienormen; en

h)      je alle voorafgaande aanbevelingen van Nou ter zake van de Producten en Diensten hebt geïmplementeerd.

Je staat ervoor in dat de Producten niet worden gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling en je vrijwaart Nou, alsmede derden van wier diensten Nou gebruik maakt, waaronder begrepen haar dealers, tegen alle aanspraken van derden.

Alle instructies en aanbevelingen van Nou, of relevante derden, volg je zo mogelijk op. Zo verleen je Nou toegang of geef je het gebruik van alle informatie, gegevens, documentatie, computertijd, jouw Werkomgeving, assistentieruimten, onroerende zaken, werkruimten, personeel, kantoordiensten, hardware, software en andere zaken en plaatsen die Nou redelijkerwijs nodig kan hebben voor de uitvoering van een Overeenkomst.

Je bent volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten en/of Diensten voor jouw onderneming, tenzij schriftelijk anders met Nou overeengekomen. Nou is derhalve niet aansprakelijk indien de Specificaties niet voldoen aan de eisen van jouw onderneming (daaronder mede begrepen jouw Technische Eisen).

Als Producten gekoppeld worden aan niet door Nou geleverde apparatuur (waaronder computersystemen), ben jij verantwoordelijk voor het (doen) testen van het functioneren van de combinatie van Producten en de apparatuur van derden. Mochten we samen zijn overeengekomen dat Nou de test uitvoert, dan zal de betreffende apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking gesteld worden aan Nou.

Tot slot ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk aan Nou zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van Nou op grond van een Overeenkomst. Je erkent dat, indien je Nou verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, je voor dit werk een Vergoeding dient te betalen en dat een dergelijke Vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment gangbare uurtarieven en materiaalkosten. Dit geldt niet als Nou schriftelijk anders heeft verklaard.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Dit artikel beschrijft de maximale aansprakelijkheid van Nou voor jouw eventuele schade. Dit geldt ongeacht de grondslag van de vordering tot schadevergoeding.

De totale aansprakelijkheid van Nou is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Nou wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

Als de verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Nou beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen Vergoeding (excl. btw).

Aansprakelijkheid van Nou bestaat alleen voor directe schade. Aansprakelijkheid van Nou voor indirecte schade is dus uitgesloten. Schade als gevolg van overmacht is ook uitgesloten.

Bij schade aan de Producten is Nou slechts aansprakelijk voor zover dat volgt uit artikel 9.

Nou is niet aansprakelijk voor de door jou op basis van advisering door Nou genomen besluiten c.q. beslissingen en eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen van deze beslissingen.

Voor het aansprakelijk stellen is het nodig dat je Nou onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Je stelt daarbij allereerst een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nou in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is voorts dat je steeds de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Nou meldt. Vorderingen tot schadevergoeding vervallen indien niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt - of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden - door jou bij de bevoegde rechter een procedure aanhangig is gemaakt.

Let erop dat je geen vertragingen veroorzaakt welke het resultaat zijn van het niet nakomen van je verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Hiervoor ben je namelijk aansprakelijk. Denk onder meer aan de genoemde gebeurtenissen uiteengezet in artikelen 17 en 18.

De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden uiteraard niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Nou.

Je vrijwaart Nou tegen alle aanspraken van derden. Dit betreffen aanspraken die direct of indirect verband houden met (het gebruik van) de Producten en/of een Overeenkomst of de Intellectuele Eigendomsrechten. Je vergoedt Nou alle schade die Nou lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Daartegenover staat dat Nou je vrijwaart voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door jou aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Nou geleverde Producten. Nodig is wel dat je aantoont dat de schade is veroorzaakt door die Producten.

Artikel 13. Betaling

De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een Overeenkomst.

Je betaalt de in rekening gebrachte Vergoedingen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Nou aangewezen wijze.

De valuta staan vermeld op de factuur (en zonder expliciete vermelding in euro's), inclusief BTW, zonder korting, inhouding, verrekening of opschorting.

Afspraken met, of betalingen aan, derden worden door Nou niet erkend. Dit is anders wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk, en voor ieder geval afzonderlijk, is overeengekomen.

Het betalen van een factuur kan er natuurlijk een keer bij inschieten en dat begrijpen wij. Daarom helpen we je door een herinnering te sturen. Wel ben je vanaf dat moment van rechtswege in verzuim, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Concreet houdt dit in dat je vanaf de eerste dag, volgend op de overeengekomen termijn, de wettelijke handelsrente bent verschuldigd en Nou die in rekening kan brengen.

Als je na de herinnering en een sommatie alsnog niet hebt betaald of je enige andere verplichting uit onze Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Nou tot invordering van het verschuldigde overgaan.

De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, dat wil zeggen buiten de rechter om, zijn voor jouw rekening. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten hangen van het volgende af:

a)     Wanneer je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat je aan Nou het bedrag bent verschuldigd dat volgt uit de in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten opgenomen staffel.

b)     Voldoe je niet aan de hiervoor genoemde kwalificatie dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het door jou aan Nou verschuldigde. Het minimum € 250,00, tenzij Nou kan aantonen dat de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval je de werkelijk gemaakte kosten bent verschuldigd aan Nou.

Als Nou op enig moment verklaarbaar twijfelt aan jouw kredietwaardigheid, heeft Nou het recht (zonder dat Nou (verder) hoeft te presteren) van jou te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt. Nou kan je ook verplichten een deugdelijke zekerheid te stellen, ter hoogte van de bedragen die Nou op grond van de Overeenkomst van jou heeft of zal hebben te vorderen. Nou heeft hierin zelf de keuze. Het maakt dan geen verschil of deze vordering al wel of niet opeisbaar is.

Mocht het zo zijn dat meer dan één natuurlijk persoon en/of rechtspersoon naast jou optreden richting Nou, dan zijn jullie allen ieder hoofdelijk voor het geheel gebonden en aansprakelijk. Nou kan alle vertegenwoordigers rechtmatig aanspreken en de vordering afdwingen.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten exclusief en volledig bij Nou, haar onderaannemers en/of licentiegevers. Dit zijn:

 • alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit werkzaamheden uitgevoerd door of ten behoeve van Nou;

 • alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door Nou geleverde en bestaande Producten en Diensten.

 • alle in het kader van de Overeenkomst door Nou tot stand gebrachte Werken of resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.).

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Nou daartoe bevoegd.

Daarnaast heeft Nou altijd de mogelijkheid tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten voor andere Klanten van dezelfde of vergelijkbare ideeën, concepten, knowhow, technieken, systemen, producten, diensten en/of andere algemene kennis, welke zij in verband met de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft verkregen.

Voor het gebruiken of openbaar maken van de werken voortkomend uit, of deel uitmakend van, de Producten en/of diensten die worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten, geldt dat je hier voorafgaande toestemming voor nodig hebt dan wel de afname van een licentie. Onder gebruiken en openbaar maken, wordt onder andere ook verstaan afgeleverde documentatie te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen.

Aanduidingen omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom moeten blijven bestaan dan wel zichtbaar blijven.

Artikel 15. Vrijwaring m.b.t. Intellectuele Eigendomsrechten

Onverminderd het bepaalde in artikel 12, zal Nou jou vrijwaren voor alle schade, kosten, tarieven, verliezen, aansprakelijkheid en onkosten welke jij moet maken of welke voortvloeien uit vorderingen of aanklachten van derden waarin zij beweren dat het gebruik of bezit van de Producten door jou (zoals beoogd in een Overeenkomst) inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden in Nederland. De Klant zal Nou onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien hij kennis krijgt van dergelijke vorderingen of aanklachten en geeft Nou het alleenrecht op het voeren van gerechtelijke procedures en/of schikking onderhandelingen met betrekking tot de vordering of aanklacht. Bovendien dient de klant zich te onthouden van toezeggingen of het aangaan van schikkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nou en om Nou alle informatie en bijstand te verlenen die Nou redelijkerwijs kan verlangen, op kosten van Nou.

Nou heeft geen verplichtingen voor hetgeen hierboven is beschreven, voor zover een vermeende inbreuk voortvloeit uit:

a)     gebruik van een verouderde versie van de Producten;

b)     het aanbrengen van wijzigingen in de Producten en/of de Werkomgeving van jou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nou;

c)      ander gebruik van de Producten dan schriftelijk voorgeschreven of goedgekeurd door Nou of op andere wijze dan is voorzien in de Overeenkomst; of

d)   niet-nakoming van enige bepaling van een Overeenkomst of nalatige, opzettelijke of frauduleuze handelingen of nalaten door jou, zijn bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers.

Artikel 16. Softwarelicenties

Nou verleent een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Software onder de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.

Het kan ook voorkomen dat er nog eventuele aanvullende voorwaarden bij levering van de Software ter beschikking worden gesteld.

Kopiëren, verveelvoudigen of verhandelen van (enig deel van) de Software, kan enkel met toestemming of sub licentie van Nou. Tenzij expliciet is toegestaan in de Overeenkomst of dit in de gegeven omstandigheden wettelijk is toegestaan.

Tenzij uit dit artikel anders volgt, heb je het recht:

a)     een kopie van de Software te gebruiken voor eigen gebruik. Gebruiken betekent in dit geval opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software.

b)     een redelijk aantal back-up kopieën te maken van de Software ten behoeve van het toegestane gebruik. Voorwaarde is dat op alle kopieën is aangegeven dat de auteursrechten daarop aan Nou toebehoren. Dit is overeenkomstig de vermelding op de originele kopie van de aan jou geleverde Software;

Van de volgende zaken onthoud je jezelf:

 • decompileren,

 • de reverse-engineering (het onderzoeken van een product om daaruit af te leiden wat de eisen zijn waaraan het product probeert te voldoen, of om de precieze interne werking ervan te achterhalen),

 • demontage of het op andere wijze terugbrengen van (een deel van) de Software tot een voor mensen begrijpelijke vorm, dan wel derden toe te staan dit te doen.

 • De interfacegegevens die nodig zijn om interoperabiliteit tussen de Software en onafhankelijk daarvan vervaardigde computerprogramma’s mogelijk te maken, worden door Nou op verzoek geleverd (behoudens ingeval van door Nou geleverde software van derden). Deze worden geleverd na betaling van de redelijke kosten die Nou in verband met het verwerven en leveren van die gegevens maakt.

 • Je zult de Software en andere relevante documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar je deze oorspronkelijk hebt verkregen, als:

 • je jezelf houdt aan de betreffende import- en exportwetten, regels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Software en

 • slechts met de benodigde toestemming van de betreffende overheden.

De broncode van Software en de bij de ontwikkeling van de Software voortgebrachte technische documentatie worden niet ter beschikking gesteld.

Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Software, om welke reden dan ook, zul je alle in jouw bezit zijnde exemplaren van de Software aan Nou retourneren. Dit geldt als de Software een onlosmakelijk geheel vormt met de overige onderdelen van het Product, onverminderd het bepaalde in artikel 36.

Indien je met Nou bent overeengekomen dat je bij het einde van het gebruiksrecht die exemplaren van de Software die geen onlosmakelijk geheel vormen met de overige onderdelen van het Product zal vernietigen, zal je bij Nou van zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk melding maken.

Je gaat zelf na of Software upgrades of nieuwe versies verenigbaar zijn met én geschikt zijn voor Specificaties, tenzij dit anders is overeengekomen. Software upgrades of nieuwe versies kunnen op verzoek door Nou worden geleverd, wanneer deze aan Nou ter beschikking staan. Dit betreft uitsluitend voor de periode en onder de voorwaarden die Nou uit commercieel oogpunt haalbaar acht.

Artikel 17. Overmacht

Nou is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als Nou daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Nou kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Als Nou ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Nou het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

In geval van overmacht zal Nou zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

In geval van overmacht kun je geen (schade)vergoeding vorderen, ook niet als Nou als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 18. Schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim (ook wel crediteursverzuim genoemd) houdt in dat je het Nou onmogelijk maakt om de Overeenkomst na te komen en dat de nadelen hiervan niet voor de rekening van Nou zijn. Concreet houdt dit in dat Nou bij schuldeisersverzuim niet meer zelf in verzuim kan geraken. Het een sluit het ander uit.

Onder meer - maar niet uitsluitend – verstaan we het volgende hieronder:

a)     het door jou niet installeren en onderhouden van een systeem ter correctie van fouten, actuele software upgrades of nieuwe versies die geleverd zijn. Of die in het algemeen door Nou of door andere derde leveranciers beschikbaar zijn gesteld;

b)     het niet voldoen van jouw Werkomgeving aan alle relevante wetten, regelgeving en verplichte industrienormen welke van toe passing kunnen zijn en ontoereikende, onbehoorlijke en/of onvolledige voorbereiding en/of onderhoud van de Werkomgeving van jou door jou en/of een derde; en of

c)      enig doen of nalaten van jou of van een derde (hieronder mede begrepen het niet nakomen van jou van de verplichtingen op grond van een Overeenkomst).

Als Nou zich op schuldeisersverzuim kan beroepen dan kan een niet-nakoming van enige verplichting aan jouw kant, Nou in ieder geval niet worden toegerekend. Nou is daarom ook niet aansprakelijk.

Artikel 19. (Tussentijdse) ontbinding en annulering

Als jij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, ben je zonder ingebrekestelling in verzuim en kan Nou:

a)     de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten opschorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of

b)     die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Alle Overeenkomsten zijn in ieder geval van rechtswege ontbonden:

1.         In geval van (voorlopige) surseance van betaling,

2.        faillissement,

3.       stillegging of

4.       liquidatie van jouw bedrijf.

De ontbinding geldt niet als Nou binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval kan Nou zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat nakoming door jou voldoende zeker is gesteld.

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet zoals in dit artikel bepaald, zijn respectievelijk: (i) alle vorderingen van Nou op jou uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Nou op jou, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Dit houdt onder meer in dat ook alle toekomstige Vergoedingen uit hoofde van het nog resterende gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd zijn. Nou kan dan de betreffende Producten waarvan het eigendom aan haar toebehoort terugnemen. In dit verband kunnen Nou en haar gemachtigde(n) jouw terrein(en) en gebouw(en) betreden om de Producten in bezit te nemen.

Je bent verplicht de nodige maatregelen te nemen om Nou in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. Dit is op straffe van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van 10% van het door jou verschuldigde bedrag voor iedere dag dat Nou belemmerd wordt haar rechten te effectueren. Daarvoor is geen ingebrekestelling noodzakelijk.

In het geval van ontbinding, geldt voor reeds verrichte prestaties geen ongedaan makingsverplichting.

Wat er in dit artikel is geregeld, doet niet af aan de overige rechten van Nou op grond van de wet en/of de Overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding en Privacy

We komen overeen dat wij beiden tijdens en na beëindiging van de Overeenkomst alle informatie vertrouwelijk behandelen. Hieronder wordt mede begrepen alle informatie over de onderneming, wijze van bedrijfsvoering of knowhow, en alle financiële en technische gegevens.

De geheimhouding geldt niet:

 • Voor gegevens die van algemene bekendheid zijn;

 • buiten de schuld van de ontvanger, zijn bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, op andere wijze dan als gevolg van niet-nakoming van dit artikel in de macht van de ontvangende partij zijn gekomen;

 • voor informatie die op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan verplicht openbaar moet worden gemaakt;

 • indien Nou optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 • rechtmatig zijn ontvangen van derden zonder dat enige verplichting tot vertrouwelijkheid bestond ten tijde van openbaarmaking; of

 • ingeval Nou de hier beschreven vertrouwelijkheid niet betracht, het gegevens betreft die reeds in ontwikkeling zijn bij Nou (daaronder mede begrepen haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers) of een andere aan Nou gelieerde onderneming.

 • Nou heeft interne beheersmaatregelen getroffen om te voldoen aan de eisen zoals beschreven in de AVG. Voor meer informatie verwijst Nou je naar de privacyverklaring.

Artikel 21. Overdracht rechten/verplichtingen

Nou kan altijd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden. De Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming.

Artikel 22. Onder aanneming

Voor de levering van Producten en Diensten kan Nou onderaannemers gebruiken. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan zal Nou volledig verantwoordelijk blijven voor behoorlijke en volledige nakoming van al deze verplichtingen.

Artikel 23. Afstand van recht

Als een bepaling niet wordt afgedwongen of niet wordt uitgevoerd, betekent dat niet dat dit kan worden aangemerkt als afstand van een daarin opgenomen recht. We hebben beide het recht om die bepaling naderhand af te dwingen of uit te oefenen.

Artikel 24. Partiële nietigheid

Alle bepalingen in deze voorwaarden blijven te allen tijde van kracht, als er (een gedeelte van) een bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard.

Artikel 25. Rechtskeuze/ bevoegde rechter

Van een geschil is sprake als een van ons dat zo stelt. Wij zullen er alles aan doen dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan zullen wij – en wij verwachten dat ook van jou - tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen we alsnog een beroep doen op de rechter.

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Nou, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Nou behoudt het recht vorderingen op jou, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van de wet bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.

1 6:89 BW: De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd.
2 7:23 BW: lid 1. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
lid 2. Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving. Doch de koper behoudt de bevoegdheid om aan een vordering tot betaling van de prijs zijn recht op vermindering daarvan of op schadevergoeding tegen te werpen.

lid 3. De termijn loopt niet zolang de koper zijn rechten niet kan uitoefenen als gevolg van opzet van de verkoper.

Hoofdstuk II - Aanvullende bepalingen inzake service-overeenkomsten

Naast onze Algemene Bepalingen (Hoofdstuk I), zijn ook steeds deze Aanvullende Bepalingen van toepassing als er tussen jou en Nou een Serviceovereenkomst tot stand komt.

Hieronder lees je welke specifieke bepalingen wij met jou afspreken over onze Service.

Artikel 26. Inhoud Serviceovereenkomst

Allereerst wil je natuurlijk weten wat wij onder Service verstaan. Wij kennen daarin de volgende Diensten:

a)     correctief onderhoud: het opheffen van door jou aan Nou gemelde storingen in de Producten, door het uitvoeren van technische ingrepen en vervanging van onderdelen. Dit geldt voor zover door Nou noodzakelijk geoordeeld;

b)     preventief onderhoud: de door Nou noodzakelijk geachte preventieve maatregelen om Producten in de gewenste technische conditie te houden;

c)      vernieuwend onderhoud: de door Nou noodzakelijk geachte verbeteringen aan de Producten om de Producten blijvend te laten voldoen aan de geldende veiligheidseisen of in overeenstemming te brengen met de laatste stand van de techniek.

Onder Service verstaan wij overigens uitdrukkelijk niet de werkzaamheden die het gevolg zijn van omstandigheden genoemd in artikel 9 van de Voorwaarden en/of die het gevolg zijn van het niet-nakomen van jouw verplichtingen (zoals opgenomen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst).

Artikel 27. Totstandkoming van de Serviceovereenkomst

Nou bepaalt altijd zelf of zij een Serviceovereenkomst aanbiedt. Dit is onder meer afhankelijk van het type, het model en de mate van ouderdom van de betreffende Producten.

Nou kan, om dit te bepalen, de Producten vooraf aan een keuring onderwerpen. Het oordeel en het al dan niet aanbieden van een Serviceovereenkomst wordt gemeld:

a)     onder opgave van de kosten verbonden aan het uitvoeren van de werkzaamheden die zij noodzakelijk acht alvorens een Serviceovereenkomst kan worden afgesloten (technische sanering); of

b)     onder opgave van een financiële compensatie voor de geconstateerde normale gebruiksslijtage (financiële sanering).

Je beslist uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schatting van de kosten (zoals in het voorgaande bedoeld) of je een Serviceovereenkomst wenst af te sluiten. Je kunt Nou daarover schriftelijk in kennis stellen via email naar administratie@nou.nl. Ook mag je dit per post doen door een brief te sturen naar de Lange Amerikaweg 102, 7332 BR te Apeldoorn.

Nou voert vervolgens de door haar noodzakelijk geachte sanering door. De daarbij behorende kosten zijn voor jouw eigen rekening.

Mocht je onverhoopt afzien van het sluiten van een Serviceovereenkomst, dan zijn de kosten van de in dit artikel bedoelde keuring voor jouw rekening.

Wanneer in jouw organisatie meerdere Producten aanwezig zijn welke naar de mening van Nou als gelijksoortig kunnen worden beschouwd, heeft Nou het recht te verlangen dat ten aanzien van al deze Producten een Serviceovereenkomst wordt afgesloten. Het begrip gelijksoortig wordt door Nou bepaald en is o.a. afhankelijk van de toepassing van dezelfde technologie en/of het gebruik van dezelfde soort toner.

Artikel 28. Bijzondere verplichtingen

De producten worden deskundig gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en uitgerust. Ook gebruik je ze in overeenstemming met de handleiding en instructies. Behandel Producten met zorg en bescherm ze tegen beschadiging, in het bijzonder ook door vocht, stof en klimatologische invloeden.

Bovendien neem je de door Nou gegeven aanwijzingen, instructies en voorschriften ten aanzien van gebruik en onderhoud van de Producten nauwkeurig in acht en je voert dit dienovereenkomstig uit. Dit kun je terugvinden in het bedieningsvoorschrift.

Nou verwacht dat met de Producten geen Verbruiksmaterialen worden verwerkt welke niet voldoen aan de door Nou gegeven specificaties.

Wijzigingen, aanpassingen, aanvullingen, verbeteringen en dergelijke op de Producten of het systeem waarbinnen deze functioneren, breng je enkel aan of laat je door derden aanbrengen, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nou. Indien er geen schriftelijke toestemming wordt verleend, staan Nou niet voor de gevolgen in en vervallen onmiddellijk alle verplichtingen.

Artikel 28. Uitvoering van de Service

De Service aan de Producten wordt uitgevoerd op het plaatsingsadres, dan wel in de repairshop van Nou of van een door Nou aangewezen derde (zie het bepaalde in artikel 9). Tijdens de Servicewerkzaamheden op het plaatsingsadres, dient personeel van jouw organisatie aanwezig te zijn.

Alle werkzaamheden worden in principe verricht tijdens Kantooruren. Deze werkzaamheden kunnen tot maximaal een uur buiten Kantooruren worden voortgezet. Je verleent Nou daarvoor de toegang. Wanneer de Servicewerkzaamheden dan nog niet zijn afgerond, wordt de extra tijd separaat in rekening gebracht.

Nou draagt haar personeel op de door jou te verstrekken voorschriften en reglementen op te volgen, zoals die gelden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu op de terreinen en in de gebouwen.

Alle door Nou bij de uitvoering van de Service vervangen (onderdelen van) Producten worden eigendom van Nou.

Artikel 29. Servicevergoeding

Nou is een Vergoeding overeengekomen voor de Service. Nou verricht de Service dan ook tegen betaling van de met jou schriftelijk overeengekomen Vergoeding. Mocht er geen Vergoeding zijn overeengekomen, dan zal de Vergoeding berekend worden op basis van de op het moment van de uitvoering van de Service bij Nou geldende tarieven en prijzen. Nou zal periodiek bij vooruitbetaling factureren, tenzij anders overeengekomen.

Nou kan de Vergoeding voor de Service verhogen indien de maximale periode, waarvoor Nou heeft aangegeven voor het betreffende Product Service te willen verlenen, is bereikt. En indien jij, ondanks het gestelde in artikel 32, te kennen geeft de Serviceovereenkomst te willen voortzetten.

De volgende kosten worden separaat aan jou in rekening gebracht (tegen de op het moment van de uitvoering geldende tarieven en prijzen van Nou):

a)     de uitvoering van door jou mondeling of schriftelijk gegeven orders welke niet onder de Service vallen;

b)     werkzaamheden die het gevolg zijn van oorzaken zoals vermeld onder 26,

c)      wachttijden, indien een servicetechnicus zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten ten gevolge van aan jou toe te rekenen oorzaken;

d)     werkzaamheden buiten de in 29 bedoelde tijd;

e)      door jou zonder voldoende grond verzochte Service;

f)        Verbruiksmaterialen, voor zover (i) de levering van de Verbruiksmaterialen deel uit maakt van de Overeenkomst en (ii) het verbruik het door Nou gespecificeerde maandelijkse verbruik overschrijdt;

g)     extra kosten in het geval dat het plaatsingsadres zich niet op het vasteland van Nederland bevindt. Denk aan extra reistijd en kosten verbonden aan transport.

De door Nou opgegeven Vergoeding geldt voor een periode van 12 maanden. Nou zal deze Vergoeding telkens vooraf voor de volgende 12 maanden vaststellen. Deze wijziging zal minimaal twee maanden voorafgaande aan de beoogde ingangsdatum worden bekendgemaakt. Indien en voor zover dit leidt tot een stijging van de maandelijkse Vergoeding met een percentage van meer dan 15%, dan heb jij het recht de Serviceovereenkomst met ingang van die beoogde ingangsdatum schriftelijk op te zeggen.

Bij het berekenen van deze percentages blijven buiten beschouwing:

a)     de kosten die aan jou in rekening worden gebracht op grond van hierboven genoemde sub a t/m g;

b)     de verhoging van de Vergoeding voor service buiten de maximale periode.

Artikel 30. Tellerstanden

De Servicevergoeding kan gebaseerd zijn op tellerstanden. In het geval de Vergoeding gebaseerd is op een schatting van het aantal door jou te maken afdrukken en de berekening daarvan plaatsvindt door middel van, in, of aan de Producten aanwezige tellers (tellertikken), dien je het volgende zelf te doen:

We hebben de middelen om de tellerstanden automatisch uit te laten lezen op afstand. Hiervoor hebben we van jou een beveiligde connectie nodig naar onze servers. De Klant is verantwoordelijk voor het mogelijk maken hiervan. Als dit in uitzonderlijke gevallen niet lukt dan noteer je de tellerstanden op de laatste Werkdag van elke overeengekomen periode op de daartoe door Nou beschikbaar gestelde website. Of je informeert Nou hiervan door de tellerstanden op de door Nou aangegeven wijze, per e-mail, internet of andere overeengekomen methode aan te reiken. Indien dit niet wordt gedaan, zullen wij gemachtigd zijn een schattingstoeslag in rekening brengen.

Mocht er een defect zijn aan de teller(s) van de Producten, meld dit dan uiterlijk binnen acht Kantooruren na het ontstaan hiervan aan Nou. Nou of door een door Nou aan te wijzen derde zal binnen de overeengekomen SLA het defect herstellen.

Bij meldingen van defecte tellers buiten de hierboven genoemde termijn van acht kantooruren, zal Nou een schatting doen zoals hierboven verwoord.

Een A3-tellertik wordt als tweemaal A4 geregistreerd en in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Een scan wordt als zwart/wit afdruk geregistreerd. 

Artikel 31. Storingsmelding en responsetijd

Meld storingen in de Producten direct na het optreden daarvan aan de servicedienst van Nou. Geef daarbij gespecificeerd op wat de geconstateerde symptomen zijn en het betreffende type- en serienummer van het Product.

Nou streeft ernaar dat, in 80% van de gevallen, gemeten over zes maanden, de servicetechnicus binnen de Responsetijd op het plaatsingsadres aanwezig is. Dit geldt voor een storingsmelding waarbij sprake is van het niet meer functioneren van het Product.

Artikel 32. Duur Serviceovereenkomst

We spreken gezamenlijk een duur af waarop de Service betrekking heeft. Mocht er geen duur zijn overeengekomen, dan mag je uitgaan van een duur van 12 maanden.

Na afloop van de overeengekomen duur wordt een Serviceovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. In de volgende gevallen gaat dit echter niet op:

a)     als een van beide partijen uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de Serviceovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven de Serviceovereenkomst niet te willen verlengen, dan wel ingeval

b)     de maximale periode is bereikt, waarvoor Nou heeft aangegeven het betreffende Product Service te willen verlenen.

Indien je met Nou een combinatie van een Serviceovereenkomst met een Huurovereenkomst bent overeengekomen, is de duur van de Serviceovereenkomst met betrekking tot de gehuurde Producten gelijk aan de duur van de Huurovereenkomst.

Als de gebruiksrechten van Software zijn beëindigd, eindigt de Serviceovereenkomst voor zover betrekking hebbend op die Software eveneens.

Hoofdstuk III - Aanvullende bepalingen inzake
huurovereenkomsten

Wanneer er tussen jou en Nou een Huurovereenkomst tot stand komt, zijn ook deze Aanvullende Bepalingen inzake Huurovereenkomsten van toepassing.

Deze Aanvullende Bepalingen inzake Huurovereenkomsten gelden steeds naast de Algemene Bepalingen (Hoofdstuk I).

Daarnaast gelden ook de Aanvullende Bepalingen inzake Serviceovereenkomsten (Hoofdstuk II) voor Huurovereenkomsten, indien van toepassing.

Onderstaand lees je welke specifieke bepalingen wij met jou afspreken omtrent Huurovereenkomsten.

Artikel 33. Eigendom en risico

Je erkent dat de Producten (intellectueel) eigendom zijn en blijven van Nou. Mocht jij of een derde aan de Producten onderdelen inbouwen of aanbrengen, dan blijven of worden deze (intellectueel) eigendom van Nou. Je kunt dan ter zake geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Voor de duur van de Huurovereenkomst zorg je voor een deugdelijke en afdoende verzekering van de Producten.

De volgende gevallen meld je onmiddellijk en via telefonisch contact aan Nou:

a)     De Producten zijn vermist geraakt;

b)     De Producten zijn gestolen;

c)     De Producten zijn tenietgaan; alsmede

d)     Iedere schade, welke al dan niet door jouw schuld aan de Producten en/ of door de Producten aan derden is toegebracht.

Na dit telefonische contact, bevestig je bovenstaande via een aangetekend schrijven, waarin je Nou schriftelijk aansprakelijk stelt voor de geleden schade en de vergoeding van deze schade.

Daarnaast ben je verplicht bij diefstal van de Producten - of zodra je dit vermoedt - onverwijld aangifte te doen bij de politie. Aan Nou stuur je een afschrift van het proces­-verbaal.

Verlies of beschadiging van de Producten geeft je geen recht op wijziging, beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. De verplichtingen van Nou uit hoofde van de Overeenkomst blijven gehandhaafd.

Artikel 34. Huurprijs

De door jou te betalen Vergoeding bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel is gebaseerd op het huren van de apparatuur en op een basisaantal te maken afdrukken. Indien en voor zover je meer afdrukken maakt, ben je daarvoor een extra (variabele) vergoeding verschuldigd.

De overeengekomen Vergoedingen gelden voor 12 maanden. Nou zal deze telkens vooraf voor de volgende 12 maanden vaststellen. Wijzigingen zullen minimaal 2 maanden voorafgaande aan de ingangsdatum worden bekendgemaakt. Indien en voor zover dit leidt tot een stijging van het in totaal maandelijks te betalen Vergoeding met een percentage van meer dan 15%, heb je het recht de Huurovereenkomst met Ingang van de beoogde ingangsdatum van de nieuwe Vergoeding op te zeggen.

De vaste Vergoeding is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds per 3 maanden tenzij anders overeengekomen.

De Vergoeding die je bent verschuldigd voor de afdrukken boven het basisaantal afdrukken, is steeds bij achterafbetaling verschuldigd over de periode zoals die schriftelijk tussen jou en Nou is overeengekomen.

De variabele Vergoeding wordt eens per maand door Nou afzonderlijk aan jou gefactureerd. Dit is anders als wij hiervoor schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Als in enige voorafgaande periode minder afdrukken zijn gemaakt dan het overeengekomen aantal basisaantal afdrukken, zal er geen verrekening plaatsvinden.

In het geval dat de berekening van het aantal door jou gemaakte afdrukken plaatsvindt door middel van in of op de Producten aanwezige tellers, geldt het bepaalde in artikel 30.

Let op: Nou heeft eveneens op grond van artikel 31 het recht een geschat afdrukvolume in rekening te brengen.

Nou heeft het recht een borg te eisen van jouw betaling, waarover geen rente wordt vergoed. Bij het einde van een Huurovereenkomst wordt de borg verrekend met eventuele vorderingen van Nou op jou.

Artikel 35. Relatie tot Serviceovereenkomst

Wanneer je een Huurovereenkomst aangaat, is een Serviceovereenkomst met betrekking tot de gehuurde Producten verplicht.

Artikel 36. Duur van de Huurovereenkomst

Voor het bepalen van de aanvang, duur en verlenging van de Huurovereenkomst, geldt exact hetzelfde als voor de Serviceovereenkomst (zie artikel 32).

Je stelt de Producten aan Nou ter beschikking op de dag waarop de Huurovereenkomst ten einde is. De Producten worden ter beschikking gesteld in oorspronkelijke, goede en gereinigde staat, behoudens normale gebruiksslijtage.

Je verleent aan Nou, of de door haar ingeschakelde derden, toestemming jouw gebouwen en terreinen te betreden, zodat de terugname van de Producten kan worden gerealiseerd.

Mochten aan de terugname kosten zijn verbonden, denk aan administratiekosten, de-installatie- en transportkosten, dan komen deze altijd voor jouw rekening. Tenzij anders overeengekomen.

Ook hier gaat Nou ervan uit dat onze afspraken wederzijds worden nageleefd. Mocht dit nou niet het geval zijn, dan ben je bij niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel, bij het einde van de Huurovereenkomst van rechtswege in gebreke. Je verbeurt een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR 500 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat je in gebreke blijft de Producten in te leveren. Een ingebrekestelling is daarvoor niet noodzakelijk. Nou kan daarnaast eveneens de daadwerkelijke schade op jou verhalen.

Artikel 37. Leaseovereenkomst

Je voldoet het volgende op de vermelde vervaldagen:

o    de in de Operationele Leaseovereenkomst (Huurovereenkomst) genoemde huurtermijnen en

o    andere aan Verhuurder verschuldigde bedragen.

Betaling en ontvangst op de vervaldag, houdt in dat je vertragingsrente verschuldigd bent van 1,5% (anderhalf procent) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een gehele kalendermaand wordt gerekend.

Nou is bevoegd de Operationele Leaseovereenkomst, alsmede het betalingsverloop, voor zover van toepassing, te melden aan het Bureau Krediet Registratie en jij verklaart nu reeds – mocht dit zich voordoen - daarmee akkoord te gaan.

Je verklaart ervan op de hoogte te zijn dat verhuurder de persoonsgegevens van jou en eventuele andere gegevens van jou verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van Verhuurder.

Voorts verklaar je ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoons- en andere gegevens van jouw organisatie met het oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiency van de bedrijfsvoering van Verhuurder, ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen waartoe Verhuurder behoort, zowel binnen als buiten Nederland, met inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Je verklaart nu reeds voor, alsdan met, al het voorgaande akkoord.

Hoofdstuk IV - Aanvullende bepalingen inzake IT–netwerk-installatie en consultancy

Deze Aanvullende Bepalingen zijn steeds naast de Algemene Bepalingen (Hoofdstuk I) van toepassing. Ze gelden voor:

 • alle Overeenkomsten waarbij Nou Producten of Diensten aan jou levert die aangepast moeten worden aan jouw onderneming en/of

 • waarbij Nou Diensten verricht inzake ontwikkeling, installatie en/of ondersteuning van jouw informatietechnologienetwerk, of

 • in het geval deze Aanvullende Bepalingen expliciet van toepassing worden verklaard.

 • Hieronder lees je welke specifieke bepalingen wij met jou afspreken omtrent IT - Netwerkinstallatie en Consultancy.

Artikel 38. Jouw verantwoordelijkheden

Je bent volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Technische Eisen van jou en voor de door met Nou overeengekomen Service Levels, voor zover deel uitmakend van de Specificaties.

Je stemt ermee in dat Nou niet aansprakelijk is indien jouw Technische Eisen naderhand wijzigen ten opzichte van de eisen die zijn overeengekomen in de Specificaties. Behalve wanneer dit wijzigingen betreffen die door partijen zijn overeengekomen conform artikel 44. Nou is daarom niet aansprakelijk indien de Producten en/of Diensten niet voldoen aan jouw Technische Eisen die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de Specificaties.

Bij eventuele systeemupdate of wijzigingen die de prestatie van Nou kunnen beïnvloeden ben je verplicht dit minimaal 14 dagen van tevoren te melden bij Nou.

Artikel 39. Acceptatietesten

Dit artikel is van toepassing indien jij en Nou een Acceptatietest zijn overeengekomen.

Nou voert Acceptatietesten uit om aan te tonen dat een of meerdere Product(en) in belangrijke mate voldoen aan jouw Technische Eisen. Acceptatietesten kunnen door Nou worden uitgevoerd na levering van alle Producten of op enig ander moment in het leveringstraject.

Wanneer een of meerdere Product(en) klaar is/zijn om getest te worden, stelt Nou jou hiervan op de hoogte.

Je bent verplicht om, op verzoek van Nou, Nou kosteloos die assistentie en ondersteuning te bieden die Nou van tijd tot tijd nodig kan hebben bij de uitvoering van de Acceptatietesten. Deze Acceptatietesten kunnen worden bijgewoond door een bevoegde vertegenwoordiger van jouw organisatie.

De Acceptatie vindt vervolgens plaats op het moment dat Nou je schriftelijk mededeelt dat het Product/de Producten met succes de Acceptatietesten hebben doorstaan, in overeenstemming met de Overeenkomst.

Nadat jij een dergelijk bericht van Nou hebt ontvangen, stuur je een ondertekend Acceptatiecertificaat retour aan Nou.

Overigens, het niet ondertekenen en/of niet terugsturen van het Acceptatiecertificaat doet niets af aan de Acceptatie zelf. Acceptatie vindt eveneens automatisch plaats zodra je Product(en) gebruikt voor een ander doel dan het bijstaan van Nou in de uitvoering van de Acceptatietesten.

Artikel 40. Afwijzing van Acceptatie

Het kan voorkomen dat de Acceptatietest niet slaagt. In dit artikel lees je wat er in dat geval nodig is.

Als een Acceptatietest niet slaagt in overeenstemming met artikel 39, bied je Nou kosteloos die assistentie en ondersteuning die nodig is om de oorzaak van het mislukken van de betreffende Acceptatietest te achterhalen en om Nou bij te staan bij herhaling van de betreffende Acceptatietest.

Indien Nou in belangrijke mate niet aan een Acceptatietest kan voldoen omdat een of meerdere Product(en) gebrekkig is/zijn, repareert of vervangt Nou (naar eigen keuze, op eigen kosten en binnen een redelijke termijn) het gebrekkige Product of de gebrekkige producten.

Onder vervanging wordt mede begrepen vervanging van het Product door een Product dat aan dezelfde functionele eisen voldoet, zodat de Producten (dan wel de vervangende Producten) de Acceptatietesten met succes kunnen doorstaan.

Wanneer Nou de maatregelen zoals genoemd in dit artikel heeft genomen en het Product in belangrijke mate nog steeds de betreffende Acceptatietest niet haalt, mag je het gebrekkige Product terugsturen naar Nou. Je ontvangt dan een teruggave van de Vergoedingen die je voor dat gebrekkige Product hebt betaald (onverminderd de verplichting Nou te betalen voor de Producten die jou behoudt). Deze teruggave ontvang je niet als het gebrek direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de artikelen 17 en 18.

Mocht er een andere reden zijn dat de Producten de betreffende Acceptatietest in belangrijke mate niet succesvol doorstaan, dan heb jij het recht om te eisen dat Nou binnen een redelijke termijn en op eigen kosten een deel van de Specificaties in overleg met jou wijzigt. Het doel is dat de Producten de betreffende Acceptatietest succesvol doorstaan, tenzij het gebrek direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met artikelen 18 en 19.

Wanneer de aangepaste Specificaties noodzakelijk zijn voor aanvullende Producten om zo de betreffende Acceptatietest succesvol te kunnen doorstaan, werkt Nou eraan mee dat je de betreffende aanvullende Producten kunt kopen. Acceptatietesten worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 41, na levering van dergelijke aanvullende Producten door Nou.

Artikel 41. Gevolgen van Acceptatie

Op het moment van Acceptatie, is Nou niet langer gebonden aan de verplichtingen en eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de levering of installatie van de Producten.

Artikel 42. Levering van Diensten

Indien de door Nou geleverde Diensten in belangrijke mate niet voldoen aan jouw Technische Eisen en/of de Service Levels zoals uiteengezet in de Specificaties, dan neemt Nou alle redelijke maatregelen om die gebreken voor de toekomst te herstellen. Dit doet Nou zodra dit haalbaar is en zonder jou hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Nou is niet verantwoordelijk voor het niet voldoen aan Service Levels voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met artikelen 18 en 19.

Artikel 43. Wijziging

In artikel 1 wordt Wijziging gedefinieerd. Aanvullend wordt onder ‘Wijziging’ eveneens verstaan alle op jouw verzoek door Nou uitgevoerde wijzigingen in haar administratie, waaronder – maar niet uitsluitend - de wijziging van de tenaamstelling van de Overeenkomst of de wijziging van jouw rekeningnummer.

Alle (administratieve) kosten die gepaard gaan met het doorvoeren van de door jou gewenste wijzigingen in de administratie van Nou zullen door Nou bij jou in rekening worden gebracht.

Nou kan je tevens kosten in rekening brengen voor onderzoek, voorbereiding en/of het initiatief nemen tot een Wijziging op jouw verzoek. De kosten zijn gebaseerd op de dan geldende kosten voor tijd en materiaal van Nou.

Mocht een van beide partijen een Wijziging voor willen stellen, dan stuurt deze een schriftelijk verzoek aan de wederpartij waarin zij haar wensen/specificaties nader uiteenzet.

De voorwaarde van Nou is dat Nou zowel bereid als in staat is een door jou verzochte Wijziging door te voeren.

Nou voorziet jou, zodra dit redelijkerwijs haalbaar is, na ontvangst van een schriftelijk verzoek, van de benodigde informatie over een dergelijke Wijziging. Dit betreft tevens de volledige details van de Wijziging (inclusief specificaties). Indien van toepassing betreft dit ook de prijs en planning voor de implementatie van de Wijziging en andere relevante gegevens) die benodigd voor de implementatie door Nou.

Nou zal jou voorzien van dezelfde gegevens indien zij zelf het initiatief neemt tot de Wijziging.

Indien bij ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling, je de betreffende Wijziging wilt doorvoeren, zal je Nou hiertoe schriftelijk instructies geven. Aangenomen dat de instructies van jou geen aanpassing van een dergelijke Wijziging inhouden, wordt de betreffende Wijziging alsdan geacht te zijn overeengekomen en de Overeenkomst geacht dienovereenkomstig te zijn aangepast.

Artikel 44. Overmacht

Nou kan de betreffende Overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke mededeling aan jou:

 • Indien je meer dan 10 Werkdagen in overmacht verkeert en;

 • mits je Nou hiervan binnen 2 Werkdagen nadat jij met de overmacht situatie bekend wordt, op de hoogte stelt.

Een dergelijke beëindiging ontslaat je niet van enige betalingsverplichting op grond van de betreffende overeenkomst.